سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه نادری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید قریشی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این پژوهش با استفاده یک مدل دو بعدی اجزاءمحدود، تنشهای حرارتی و پسماند ایجاد شده در قطعهکار محاسبه گردیدهاند. سپس برای اثبات نتایج حاصل از شبیهسازی، مقایسهای بین نتایج شبیهسازی با نتایج آزمایشگاهی انجام شد و مشاهده گردید که تطابق بسیار خوبی بین نتایج آزمایشگاهی با نتایج شبیهسازی وجود دارد. همچنین اثر انرژی پالس بر تنشهای پسماند مورد بررسی قرار گرفته است