سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی گلمکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد با هم
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر

چکیده:

با توجه به تدو ین و تصو یب آیین نامه خر ید و فروش برق در بازار برق ا یران و مساله واگذاری ظرف یت و ترانز یـ ت بـرق در این آییننامه، مساله برنامه ریـزی میـان مـدت ۱ و تنظـیم بهینـهقراردادهای پیشفروش و پیش خرید در ا ین مقاله مورد مطالعه و تحلیل قرار م یگیرد . مساله می تواند از د یدگاه یـ ک شـرکت تولید ( مساله پیشفـروش انـرژی ) و یـ ا یـ ک شـرکت توز یـ ع ( مساله پیشخرید انرژی ) فرمولبندی و تنظ یم شود . شرکتهای تولید و توزیع علاوه بر تنظیم و عقد قراردادهای میان مـدت از طریق مبادلات دو جانبه، می توانند به خرید یا فـروش انـرژی با بازار لحظه ای ۲ در کوتاه مـدت بپردازنـد . بـه عبـارت دیگـر شرکتهای مختلف بازیگر در بـازار بایسـتی بـا برنامـه ریـزی مناسب به خرید و فروش در هر دو بازار پیش فروش و بـازار روزانــه بپردازنــد . برقــراری مصــالحه و تعیــین میــزان بهینــه مشارکت در هر بازار سوال اساسـی اسـت کـه ایـن م قالـه در جهت پاسخ به آن تلاش می کند . با توجه بـه عـدم قطعیتهـای ۳ متناظر با ق یمت بـازار لحظـه ای، روش سـنار یوهای چندگانـه درختی جهت مدلسازی عدم قطعیت به خدمت گرفته می شود . مساله برنامهریـزی در حـراج یکنواخـت ۴ و همچنـین حـراج تمایزی ۵ به طور جداگانه فرمولبنـدی و سـپس در حـل چنـد مساله به حل عددی و تفس یر نتا یج پرداخته می شـود . رویکـرد انتخاب شده در این مقاله تصویری واقعگرایانه ازمسـائلی کـه شرکتهای تولید و توزیع در ایـران در آینـده ای نزدیـک بـا آن روبرو میشوند ارائه میدهد