سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده برق و کامپیوتر
جابر میرزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

این مقاله روشی جدید برای تنظیم رله های فرکانسی با در نظر گرفتن دینامیک بار و سیستم قدرت ارائه می دهد . ابتدا پاسخ فرکانسی یک سیستم قدرت مورد مطالعه قرار گرفته، سپس یک مدل ساده با در نظر گرفتن حلقه کنترل بار – فرکانس برای سیستم ارائه ش ده، بطوریکه دقت مدل کامل را در مطالعه پاسخ فرکانسی سیستم دارد . سپس اثر تغییرات پارامترهای مؤثر در پاسخ فرکانسی سیستم از قبیل تغییر در اضافه بار، افت گاورنر، ثابت اینرسی، ثابت زمانی گرمایش مجدد، توان تولیدی توربین فشار بالا و ضریب میرایی بررسی شده است . در ادامه با توجه به تأثیر مضاعف پارامترهای اضافه بار و افت گاورنر در پاسخ فرکانسی سیستم، پوش تغییرات توأم پارامترها تقریب زده شده است . نهایتاً، با توجه به این تغییرات در پاسخ فرکانسی، یک تنظیم تطبیقی برای عملکرد رله فرکانسی ارائه گردیده است