استاد بزرگوار شهید مطهری نیز از علمای بزرگی میباشد که از اقتصاد اسلامی به عنوان مجموعه قواعد کلی ارائه شده جهت تنظیم حیات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی یاد میکند و برنامه اقتصاد اسلامی را جهت حفظ اموال و سرمایههای انسانها و منابع طبیعی و جلوگیری از اتلاف و به هدر رفتن آنها این گونه تبیین می کند که اسلام دو پیوندبا اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم؛ پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیاتها، ارث، وقف و … در زمینه ثروت و اموال فرد و جامعه دارد. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است که با بیان موازین اخلاقی و دعوت به امانتداری، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع سرقت و رشوهخواری و … به حمایت از ثروتها و اموال و سرمایه های فرد و جامعه می پردازد. (مطهری، بیتا، ص.(۱۵

خداوند نیز در قرآن تاییدی بر امور اقتصادی جهت میانهروی و تعدیل در اموال و ثروتهای انسانها آورده است که در آیات الهی به این امور اقتصادی اشاره شده است.

َ وَ الْإِنْجیلَ »وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْوا مِنْ رفَبﱢهوْقِهِمْلَأَکَلُوَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ قْتَصِدَهٌ وَ کَثیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلُونَ« (مائده، (۶۶؛ »و اگر آنها تورات و انجیل و آنچه بر آنها از طرف پروردگارشان نازل شده (قرآن) را برپا دارند از آسمان و زمین روزی خواهند خورد، جمعی از آنها میانهرو هستند ولی اکثرشان اعمال بدی انجام میدهند.«

 

مِنْهُمْمرحومأُمﱠهٌعلامهطباطباییمُقْتَصِدَهٌذیلاینجملهوَ »کَثِیرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما یَعْمَلُونَ« می فرماید: اقتصاد به معنای گرفتن قصد، و قصد به معنای میانه است، پس اقتصاد به معنای میانهروی در امور و پرهیز از افراط و تفریط در امور است، و امت مقتصده امتی است که در امر دین و تسلیم نسبت به دستورات الهی میانهرو و معتدل باشد. این آیه شریفه مطلب تازهای را بیان می کند و آن این است که آنچه تاکنون از معایب و پلیدیهای اهل کتاب بر شمردیم مربوط به فرد فرد آنها نیست چه در بین اهل کتاب هم مردمی معتدل و میانهرو بودهاند که هیچ یک از این معایب و کجرویها را نداشتهاند و اگر میبینید گفتار گذشته ما بطور عموم بود، مصحح آن این بود که اکثریت اهل کتاب همان آلودگان بودند و مردان پاک در آنها اندک و انگشت شمار بودند، از این لحن بخوبی استفاده میشود که قرآن عزیز تا چه اندازه رعایت حق و انصاف را میکند، و تا چه پایه در حفظ حق مراقبت دارد، و چگونه رضا نمیدهد حقی از حقوق پامان شود، اگر چه بسیار اندک باشد (طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۶، ص(۵۴، در جای دیگر نیز لفظ مقتصد که به معنای میانهروی است بیان گردیده است.