سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کرم شعبانی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن ابراهیمی راد –
بهزاد مشیری –
کارو لوکس –

چکیده:

در این مقاله با ا ستفاده از الگور یتم ژنت یک به ع نوان روش به ینه ساز ی، پارامتره ای کنترل کننده تکرار شوندهRP) ارائه شده در [ ١] به صورت به ینه بدست آورده م ی شود . کنترل کنندهر خودتنظ یم به همراه یک کنترل کننده تکرار شونده به منظور کنترل یک منبع تغذ یه توقف ناپذ یر UPS) ارائه شده که ی ک تخم ینگر حداقل مربعات بازگشت ی RLS) پارامترها ی سیستم را تحت هر بار مقاومت ی شناس ایی کرده و بهره ها ی کنترل کنندهLQR تطب یق داده م ی شوند. در این روش کنترلی، کنترل کننده تکرار شونده به منظور حذف اغتشاشات و خطاها ی تناو بی بکار م ی رود که کنترل کننده نه ایی حاصل جمع کنترل کننده RP و LQR خواهد بود. در [ ١] نشان داده شده است که استفاده از ضرایبRP بصورت فراموشی نمایی منجر به پاسخ بهتری م ی شود. در این مقاله سع ی خواهد شد که با استفاده از الگور یتم ژنت یک مقاد یر به ینه این ضر ایب بدست آورده شود . شبیه ساز ی انجام گرفته بر رو ی کنترل ارائه شده، عملکرد خوب و قابل قبول آن را در ا یجاد یک سیگنال خروجی با اعوجاج هارمونی ک کل ی THD)کم و قابل قبول نشان می دهد