سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مازیار مرندی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
نیما تقوی نیا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانش
اعظم ایرجی زاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانش
سیدمحمد مهدوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در اینجا ما یک روش ترکیبی فوتوشیمیایی – شیمیایی را گزارش می کنیم که توانایی کنترل اندازه نانوذرات CdS را با دقت آنگسترومی فراهم می کند. Na2S2O3 به عنوان ماده حساس به نورUVو تیوگلیسرولC3H8O2Sبه عنوان عامل محدود کننده رشد استفاده شده اند . رشد فوتوشیمیایی نانوذرات CdSبه همراه رشدهای مختلف بررسی شده است و مدلی برای توجیه فرآیند رشد تاریکی ارایه شده است . در نهایت با استفاده از رشد فوتوشیمیایی و به دنبال آن pH تاریکی آنها در رشد تاریکی ذرات در شرایط خاص اندازه نانوذراتCdSبا دقت آنگسترومی کنترل می شود