سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمیان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق با همکاری دفتر بازار ب
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق با همکاری دفتر بازار ب
رضا مسعودی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق با همکاری دفتر بازار ب

چکیده:

همراه با تغییر در ساختار اقتصادی صنعت برق ایران و راه اندازی بازار برق، مسأله تنظیم و تخمین بودجه سالیانه شرکت های بـرق منطقهای با چالش ها و مشکلات ویژه ای مواجه شد . بهتریندلیل برای این وضعیت وجود عدم قطعیتهای مختلف تأثیرگـذار بـردرآمدها و هزینه های این شرکت ها در فرایند فـروش انـرژی بـه بازار برق می باشد . در این مقاله مسـأله تنظـیم و تخمـین بودجـه متوسط یک شرکت برق منطقه ای به صورت یک مسـأله برنامـه – ریزی میانمدت، مدل سازی گردیده اسـت . روش پیشـنهادی بـه گونهای است که تخمین درآمدها و هزینههای سالیانه شرکت برق
را مبتنی بر استراتژی قیمت دهی وی در افـق زمـانی میـان مـدت انجام میدهد . با بهره گیری از درخت تصمیم و مدل سازی عـدم – قطعیتهای موجود در پارامترها، کلیه سناریوهای مم کن تشـکیل
و به کمک روش بهینه سازی برنامه ریـزی غیرخطـی، تـابع امیـد ریاضی سود مبتنی بر استراتژی قیمت دهـی بهینـه حـداکثر شـده است . نتایج شـبیه سـازی، عملکـرد مناسـب روش پیشـنهادی و
کاربردی بودن آن را در حل مسأله کنترل درآمدها و هزینـه هـای شرکتهای برق تأیید میکند .