مقاله تنوع بيماريزايي در قارچ Didymella rabiei، عامل بيماري برق زدگي نخود در استان هاي ايلام و كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تنوع بيماريزايي در قارچ Didymella rabiei، عامل بيماري برق زدگي نخود در استان هاي ايلام و كرمانشاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری
مقاله میزبان
مقاله Didymella rabiei
مقاله واکنش ارقام
مقاله گروه بیماریزایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورالهي خشنود
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برق زدگی یکی از مهمترین بیماری های نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه است که توسط قارچ آسکومیستی Didymella rabiei  ایجاد می شود. برای تعیین تنوع بیماری زایی در جمعیت قارچ از گیاهان آلوده در مزارع مختلف نمونه برداری صورت گرفت و در آزمایشگاه با استفاده از محیط کشت آرد نخود، دکستروز، آگار تعداد ۱۰۰ جدایه از نمونه های آلوده جداسازی گردید. جدایه ها بر اساس محل جمع آوری، به ۱۰ گروه تقسیم شدند. از هرکدام از این ۱۰ گروه یک جدایه به طور تصادفی به عنوان نماینده انتخاب و بیماریزایی آنها روی دوازده رقم افتراقی نخود در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در شرایط گلخانه آزمایش شد. مایه زنی با غلظت ۱۰۵ × ۲ اسپور در میلی لیتر از قارچ رویش یافته بر روی محیط کشت (CSMDA) ده روزه، روی گیاهچه های دو هفته ای انجام شد. ۲۱ روز بعد از مایه زنی، شدت بیماریزایی این جدایه ها بر روی ارقام ارزیابی شد و بر اساس عکس العمل ارقام افتراقی، هشت گروه بیماریزایی بین ده جدایه تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که گروه های بیماریزایی مختلف در مناطق مختلف این دو استان پراکنده هستند و جمعیت قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود از چندین گروه بیماریزایی تشکیل شده است. این یافته می تواند برای استفاده در برنامه های به نژادی و تولید ارقام مقاوم مفید باشد.