سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهین واعظی – بخش تحقیقات ژنتیک وذخایرتوارثی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر(
محمدجعفر آقائی – بخش تحقیقات ژنتیک وذخایرتوارثی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر(
محمد عباسعلی – بخش تحقیقات ژنتیک وذخایرتوارثی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر(
محمدرضا عباسی – بخش تحقیقات ژنتیک وذخایرتوارثی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر(

چکیده:

دراین بررسیحدود ۲۵۰ تا ازنمونه های لوبیا phaseolus vulgaris L.) ) تیپ قرمزاز کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران در سال زراعی۱۳۸۲به شرح ذیل جهت با هدف احیا وارزیابی درمزرعه پژوهشی بخش تحقیقات ژنتیک وذخایرتوارثی کشت گردید. . عمده صفات براساس دستورالعمل ارائه شده توسط IPGRI دردوگروه صفات کمی قابل اندازه گیری (فاصله ای ونسبی ) و کیفی (‌اسمی ورتبه ای ) توصیفشدند برای ورودوآماده سازی داده ها از صفحه پردازExcel وتجزیه وتحلیل های آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهایSPSS(نسخه ۱۱/۵) انجام گرفت ۰ در جمعیتمورد بررسی ؛ تنوع برای صفات مورفولوژیک دیده می شود ۰ از این لحاظ بیشترین مقدار تنوع برای صفات کمی به ترتیب برای صفات وزن ۱۰۰دانه ( ۸۱/۷%=CV ) ؛ تعدادبذردرگیاه ( ۶۱%=CV ) ؛ غلاف درگیاه (۵۰%= CV) مشاهده وبرای صفات خمیدگی غلاف ( ۷%=CV ) ؛ روزتاگلدهی ( ۱۱%=CV ) به ترتیب کمترین مقدار تنوع دیده شد . براساس شاخص شانون به ترتیب صفات رنگ روشن بذر، رنگ غلاف متنوع ترین صفت شناسائی شدند. درحالی که شاخص مکینتاش فیبردیواره غلاف ووضع نوک غلاف را بعنوان متنوع ترین صفت معرفی می نماید. بیشترین همبستگی های مستقیمبه ترتیب بین صفات طول غلاف با طول زیرغلاف (**۰/۹۴۱=r)، غلاف درگیاه با بذردرگیاه (**۰/۹۳۸=r)، بذردرغلاف با حفره درغلاف (**۰/۷۱۸=r) دیده شد.یکباربااستفاده ازداده های فاصله ای دردوحالت داده های اولیه واستاندارد شده ویکبارهم باداده های رتبه ای به روش مربع کای نسبت های مشاهده شده ؛ برآورد چندبعدی فاصله ای ازنمونه های مورد بررسی لوبیا قرمز تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد کهبرحسب نوع متغیرهای بکاررفته بعیدترین فاصله ها متغیر می باشد. به نحوی که مقدار فاصله مطلق برآورد شده بااستفاده از صفات فاصله ای استاندارد نشده ۶۹۹/۷۰ بین دو شماره نمونه ۲-۳۸ و۶۶-۳۸ محاسبه گردید که استاندارد شدن مقدار آن به ۶۵۵ واحدبین شماره نمونه های ۲-۳۸و۱۶۷-۳۸ رسید .در تجزیه وتحلیل کلاسترتوزیع ۲۵۱ شماره نمونه براساس تنوع صفات فاصله ای ورتبه ای با فاصله۱۰ واحد به دو ‌‌‌‌کلاستر بزرگ شامل ۲۴۷ نمونه و۶نمونه تفکیک شدند. ولی باهمین مقیاس فاصلهفنوگرام گروه بندی صفات اسمی ورتبه ای برش نمی خورد ودلیل آن گروه بندی فشرده تری است که بااستفاده از صفات یاد شده درشماره نمونه های لوبیا قرمز موردبررسی ایجاد شد .