مقاله تنوع ريختي برگ نمدار (.Tilia spp) در جنگل هاي هيرکاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تنوع ريختي برگ نمدار (.Tilia spp) در جنگل هاي هيرکاني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمدار
مقاله ريخت شناسي برگ
مقاله سيستماتيک
مقاله جنگل هاي هيرکاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده كلاگر اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ستاريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي حضور گونه هاي متفاوت جنس نمدار در جنگل هاي هيرکاني، بعد از نمونه برداري برگ در سراسر محدوه پراکنش آن در شمال ايران، اقدام به بيومتري صفات مورفولوژيک و مطالعه نوع کرک هاي سطح پشت و روي برگ با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني گرديد. نتايج حاصل از بررسي ريخت شناسي، وجود هفت گروه با صفات ريختي متمايز را تاييد مي نمايد. تحليل مميزي، صفات حضور کرک در پشت و روي برگ، شکل حاشيه برگ و حضور کرک روي دمبرگ را مهم ترين صفات تشخيصي در تمايز گروه ها از يکديگر معرفي مي نمايد. برگ درختان گروه اول، به دليل دارا بودن کرک هاي ستاره اي پراکنده در روي سطح برگ از ساير گروه ها متمايز است. از نظر نوع و شکل حاشيه برگ، درختان واقع در گروه دوم و سوم با دارا بودن دندانه کشيده و با خارهاي بلند روي دندانه و همچنين نوک بسيار کشيده به راحتي از ساير گروه ها تفکيک مي گردند. البته، تنها تفاوت اين دو گروه وجود کرک ستاره اي در پشت برگ و دمبرگ گروه دوم است. همچنين درختان گروه چهارم و پنجم نيز در سطح پشتي برگ داراي کرک ستاره اي هستند؛ با اين تفاوت که دمبرگ در گروه چهارم داراي کرک هاي ستاره اي هستند. گروه ششم داراي دمبرگ کرک دار و پشت و روي برگ صاف هستند و در نهايت در گروه هفتم، دمبرگ و سطح برگ کاملا صاف و بدون کرک هستند. اين تحقيق، ضمن محتمل دانستن حضور گونه هايTilia begonifolia Steven ،T. dasystyla Steven ،Rupr.  T. caucasica، حضور T. platyphyllos Scop. را در ايران مورد ترديد قرار مي دهد. همچنين تاکسون جديدي از جنس نمدار واقع در ارتفاعات بالابند و کوهستاني جنگل هاي شمال ايران را معرفي نموده، تصميم گيري نهايي را به انجام مطالعات تکميلي از جمله مطالعات ريخت شناسي ميوه، گل و مطالعه مولکولي منوط مي نمايد.