سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ایمانی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

بادام از زمان های خیلیقدیم در ایران کشت کار می شودوبا شرایط آگرو کلیمایی ایران سازگار است. ازطرف دیگر,بادام از زمان های قبل به طور سنتی در قسمت های مختلف از ایران به ویژه در استان قزوین از طریق بذر تکثیر می شودو به دلیل تکثیر جنسی اکثر باغ های بادام بذری هستند فلذاژنوتیپ های متفاوت وجود دارندکه دارای خصوصیات بیولوژیکی,پومولوژیکی ومور فولوژیکی متفاوت هستند. این حالت احتمال مطالعه صفات متنوع جهت انتخاب ژنوتیپ های برتربه ویژه مقام به سرما از میان ژنوتیپ های متفاوت فراهم آورده است.ازسویی بادام در بسیاری از نواحی پرورش ایران به دلیل زود گل دهی , اغلب گل های آن از سرمای دیر رس بهاره آسیب می بینند.بنابراین ژنوتیپ های دیر گل ومقام به سرما به طور روز افزون ازاهمیت ویژه برخور دار هستند.لذا توسعه ژنوتیپ های دیر گل ومقام به سرما یکی از اهداف برنامه های اصلاح بادام می باشد.از طرف دیگر,به خوبی شناخته شده است که اکثر ژنوتیپ های تجارتی بادام در سراسر دنیااز طریق سلکسیون از میان ژرم پلاسم بادام به وجود آمده است (کستر وهمکاران.,۱۹۹۱).در این مقاله تنوع ژنیتیکی ومقاومت به سرما در ژرم پلاسم بادام استان قزوین ارائه شده است و هدف ازبررسی ژرم پلاسم,انتخاب ژنوتیپ های دیر گل ومقام به سرمااز میان توده درختان بذری بادام بوده است.با در نظر گرفتن تنوع ژنیتیکی میان ژنوتیپ های بادام,ازسال ۱۳۸۲ یک برنامه سلکسیون جهت ارزیابی ژرم پلاسم نواحی مختلف استان قزوین برای گزینش ژنوتیپ های برتر از میان باغات بذری بادام انجام شده است. در این مطالعه,ارزیابی و رتبه بندی هر صفت بر اساس دسکریپتور بادام(گلکان,۱۹۸۵ )انجام گرفت.در این تحقیق, ژنوتیپ های دیر گل ومقاوم به سرمای منفی ۵ درجه سانتی گراد( نظیر ژنوتیپ های جی۱,جی۱۵۲,جی۲۵,جی۱۱۲) که ۱۵تا۲۰روز دیر تر ازسایر ژنوتیپ هادر یک منطقه گل می نمودند, شناسایی شدند. در این مقاله سایرخصوصیات ژنوتیپ های برتر انتخابی بحث خواهد شد