سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی ایمانی – عضو هیأت علمی بخش تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

زردآلواز زمان های خیلیقدیم در ایران کشت کار می شودوبا شرایط آگرو کلیمایی ایران سازگار است. ازطرف دیگر,زردآلو از زمان های قبل به طور سنتی در قسمت های مختلف از ایران به ویژه در استان های قزوین وزنجان از طریق بذر تکثیر می شودو به دلیل تکثیر جنسی اکثر باغ های زردآلو بذری هستند فلذاژنوتیپ های متفاوت وجود دارندکه دارای خصوصیات بیولوژیکی,پومولوژیکی ومور فولوژیکی متفاوت هستند. این حالت احتمال مطالعه صفات متنوع جهت انتخاب ژنوتیپ های برتربه ویژه مقام به سرما از میان ژنوتیپ های متفاوت فراهم آورده است.ازسویی زردآلو در بسیاری از نواحی پرورش ایران به دلیل زود گل دهی , اغلب گل های آن از سرمای دیر رس بهاره آسیب می بینند.بنابراین ارقام مقاوم به سرما به طور روز افزون ازاهمیت ویژه برخور دار هستند.لذا توسعه ارقام مقاوم به سرما یکی از اهداف برنامه های اصلاح زردآلو می باشد.از طرف دیگر,به خوبی شناخته شده است که اکثر ارقام تجارتی زردآلو در سراسر دنیااز طریق سلکسیون از میان ژرم پلاسم زردآلو به وجود آمده است (کوستینا;۱۹۹۱).در این مقاله تنوع ژنیتیکی ومقاومت به سرما در ژرم پلاسم زردآلوی استان های قزوین وزنجان ارائه شده است و هدف ازبررسی ژرم پلاسم,انتخاب ژنوتیپ های مقاوم به سرمااز میان توده درختان بذری زردآلو بوده است.با در نظر گرفتن تنوع ژنیتیکی میان ژنوتیپ های زردآلو,ازسال ۱۳۸۲ یک برنامه سلکسیون جهت ارزیابی ژرم پلاسم نواحی مختلف استان های قزوین وزنجان برای گزینش ژنوتیپ های برتر از میان باغات بذری زردآلو انجام شده است. در این مطالعه,ارزیابی و رتبه بندی هر صفت بر اساس دسکریپتور زردآلو(کوستینا وهمکاران,۱۹۹۰ )انجام گرفت.در این تحقیق, ژنوتیپ های مقاوم به سرمای منفی ۵ درجه سانتی گراددر مقایسه باسایر ژنوتیپ هادر یک منطقه شناسایی شدند. در این مقاله سایرخصوصیات ژنوتیپ های برتر انتخابی بحث خواهد شد.