مقاله تنوع صفات فنولوژيک و مورفولوژيک در برخي از لاين هاي اميد بخش گندم دوروم(Triticum turgidum L. var. durum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تنوع صفات فنولوژيک و مورفولوژيک در برخي از لاين هاي اميد بخش گندم دوروم(Triticum turgidum L. var. durum)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله ضرايب تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي
مقاله گندم دوروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرمگين سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اربط حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي تنوع بين صفات فنولوژيک و مورفولوژيک ۱۸ لاين اميد بخش گندم دوروم و رقم شاهد اريا (دوروم) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۷ انجام شد. نتايج تجزيه واريانس تفاوت معني داري را بين لاين ها براي صفات تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد پنجه در هر بوته، طول سنبله در هر بوته، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در هکتار، تعداد سنبلچه در سنبله، مساحت برگ پرچم و برگ ماقبل پرچم در هر بوته، طول ريشک، شاخص برداشت، تعداد سنبله بارور و سنبله غير بارور در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و اندازه قطر سنبله در هر بوته نشان داد. لاين ۱۷ با ۹٫۴۹ تن در هکتار بيشترين و لاين ۱۱ با ۳٫۳۵ تن در هکتار کمترين عملکرد دانه در هکتار را نشان دادند. بالاترين مقدار ضرايب تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي متعلق به صفت عملکرد دانه در هکتار بود. تجزيه خوشه اي لاين هاي مورد مطالعه را بر اساس صفات فنولوژيک و مورفولوژيک به ۳ گروه تقسيم کرد. بنابراين، تحت شرايط محيط ازمايش، به نظر مي رسد صفات تعداد سنبله بارور و سنبله غير بارور در واحد سطح، شاخص برداشت، تعداد سنبلچه در سنبله، وزن هزار دانه و طول ريشک بتوانند به عنوان معيارهايي براي گزينش لاين هاي با عملکرد بالا مورد استفاده قرار گيرند.