سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباسعلی دهقانی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نوذر منفرد – عضوهیات علمی سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی و رییس سازمان جهاد کشاورزی ا
وحید یگانه – مدیر بخش بیماریهای آبزیان پژوهشکده میگوی کشور
مهران آوخ کیسمی – عضوهیات علمی مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر

چکیده:

در این مطالعه تنوع و تراکم فیتو پلانکتونها و برخی خصوصیات فیزیکو شیمیائی آب در تالاب پریشان در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت .تعداد ۵ ایستگاه انتخاب و طی ۱۲ ماه متوالی۱۳۸۰-۸۱ نمونه برداری از آب تالاب صورت گرفت .فاکتورهای دمااکسیژن محلول وph همزمان با نمونه برداری و میزان نیترات ،فسفات ، نیتریت ، کلر و سختی در آزمایشگاه تعین گردید . تراکم وتنوع فیتو پلانکتون نیز با شمارش زیر میکروسکوپ تعین گردید. میانگین سالانه نیترات و فسفات بترتیب ۶/۸۴×۱۰ -۲mg / lit و ۸۹/۱۰ ۲- mg /litبدست آمد . مهمترین فیتوپلانکتونهای شناسائی شده بصورت متوالی در طول سال شامل spyrogira gymnodinium و nitzschia، zygnema ، gomphosphaeria، lemonea ، compylodiscus بود که به طور متوسطspyrogira بیشترین فراوانی را دارد .بیشترین تراکم فیتو پلانکتونها در تالاب پریشان در ماههای بهمن ، اسفند و فروردین بود که به دلیل بهار زود رس در این منطقه و مهیا شدن شرایط محیطی برای فیتوپلانکتونها است واین تالاب از نظر تولیداولیه فیتو پلانکتونی در ردیف تالابهای مزوتروف قرار دارد که نسبت به اکوسیستم های آبی همنوع خود از تولید پائینی برخوردار است