سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در جنگلهای شمال ایران از استارا تا پارک ملی گلستان ۱۹۱ گونه پرنده از ۳۷ خانواده شناسایی شده است که ۵۰% پرندگان ایران و ۲% پرندگان جهان را شامل میشود تنوع و تراکم پرندگان در جنگلهای شمال نشانگر وابستگی بوم شناختی توده عظیم جوامع پرندگان به زیستگاههای جنگلی شمال ایران است کهاز انها به عنوان مکان تغذیه پناهگاه و تولید مثل استفاده می کنند و با کوددهی تغذیه از افات درختان نقل و انتقالات و کاشت دانه و بذر گیاهان در توسعه و نگهداری جنگل نقش مثبت ایفا می کنند و با استفاده از بذورات جوانه ها و میوه جات د ررشد جنگل تاثیر منفی می گذارند این تاثیر و تاثر پرندگان و جنگل برروی هم از بدو پیدایش پرندگان جنگل زی عمیق بوده و در مدیریت جنگل به عنوان شاخص بکار می روند هرگونه تغییر درجوامع گیاهی باعث تغییر در جوامع پرندگان شده و تغییرات جوامع پرندگان تنوع و تراکم گونه ای شاخص تغییرات جوامع گیاهی است و درمدیریت مناطق جنگلی با شناسایی گونه های پرندگان و تعیین تراکم آنها و شناسایی چگونگی ارتباط بوم شناختی پرندگان با جوامع دیگر گیاهی جنگل می توان روندحفاظت نگهداری و بهره برداری از جنگل را بهبود بخشید دراین مقاله تنوع گونه ای پرندگان جنگل های شمال پراکنش و مکانهای زیست و تجمع آنها بیان شده و نقش بیولوژیک آنها درمدیریت جنگل مورد بحث قراگرفته است.