سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مژگان روشن طبری – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
محمد تقی رستمیان –

چکیده:

این بررسی در ۲۸ ایستگاه در حوضه جنوبی دریای خزر در زمستان ۱۳۸۲ انجام شد که از ۴ ایستگاه نمونه برداری انجام نشد (مجموعا ۳۲ ایستگاه) و ۱۱ گونه تحت عنوان Acartia clausi، A. tonsa،sp Harpcticodia ، Cirripedia Podon polyphemoides، Brachionus، Asplanchna sp، Tintiopsis sp، Foraminiphera sp، calyciflorus, Ostracoda و Lamelibrenchiata مشاهده شده اند. نمونه برداری در اعماق ۵، ۱۰، ۵۰، ۲۰و ۱۰۰ متری از مرز غربی تا مرز شرقی دریای خزر انجام شد. بیشتر فراوانی زئوپلانکتون در اعماق ۵و۱۰ متری به ترتیب ۵۹۸۳ و ۶۸۱۰ نمونه در متر مکعب و زیتوده ۲۶۴/۲۲ و ۲۴۷/۲۲ میلی گر در متر مکعب بوده است. فراوانی موجودات در عمق ۱۰ متر حدود ۳ برابر عمق ۲۰ و ۵۰ متر بوده است. در اعماق ۵و۱۰ متر جمعیت نوزاد Acartia به ترتیب ۶/۱ و ۳/۲ برابر Acartia بوده ولی در عمق ۲۰ و ۵۰ متر Aartia در مراحل کوپه پودید وبالغ بیشتر از مراحل نوزادی بوده است. در بررسی مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر نشان می دهد که جمعیت Acartia تاثیر زیادی روی فراوانی زئوپلانکتون داشته است به طوری که در غرب ۹۷ درصد، در نواحی مرکزی ۹۹ درصد و در شرق ۹۹ درصد جمعیت زئوپلانکتون دریای خزر فقط به گونه Acartia وابسته شده بود. در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ به ترتیب ۲۴ و ۲۳ گونه زئوپلانکتون شناسایی شد که بیش ترین تنوع در گروه Cladocera و Copepoda بوده است. ۲۹ گونه در سال ۱۳۷۹ مشاهده شد که راسته Cladocera از تنوع بیش تری نسبت به سال های قبل برخوردار بود و حدود نیمی از گونه های زئوپلانکتون را تشکیل می داد. درسال ۱۳۸۲ تنوع موجودات به نصف کاهش داشت و ۱۰ گونهشناسایی شد. در بررسی زی توده موجودات روند کاهشی از سال ۷۴ تا ۸۲ نیز مشاهده شده ات که در سال ۸۲ زی توده موجودات ۷ برابر کم تر از سال ۱۳۷۹ بوده است.