مقاله تنوع ژنتيكي جمعيت هاي ماهي شاه كولي Chalcalburnus chalcoides در رودخانه هاي هراز، شيرود و گزافرود با استفاده از ژن ۱۸S rRNA به روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيكي جمعيت هاي ماهي شاه كولي Chalcalburnus chalcoides در رودخانه هاي هراز، شيرود و گزافرود با استفاده از ژن ۱۸S rRNA به روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله PCR-RFLP
مقاله ۱۸S rRNA
مقاله شاه كولي C. chalcoides

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بنده پور مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: نادري جلودار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سيد نگار
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ۱۰۵ نمونه ماهي شاه كولي Chalcalburus chalcoides در ارديبهشت ۱۳۸۳ از مصب رودخانه هاي هراز، شيرود و گزافرود صيد شد. تنوع ژنتيكي و تفاوتهاي احتمالي بين جمعيت ها با استفاده از روش RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) و ژن ۱۸S rRNA، مورد بررسي قرار گرفت. استخراج DNA با روش فنل كلروفرم از بافت باله ماهي ها انجام شد. ۵ آنزيم از ۸ آنزيم برش دهنده (PstI, SacI, SacII, SmaI, BamHI, EcoRI, RsaI, TaqI) پلي مرفيسم را نشان دادند و ۱۰ هاپلوتيپ مختلف مشخص شد. تنوع نوكلئوتيدي بين جمعيت ها از ۰٫۰۴۴۵۶۸ و ۰٫۰۴۹۴۴۲ متغير بوده و ميانگين تنوع در سه جمعيت مورد مطالعه ۰٫۰۴۵۹۸±۰٫۰۰۰۰۳۳۸ بوده است. تست ناهمگني با استفاده از شبيه سازي مونت- كارلو با ۱۰۰۰ بار تكرار نشان داده كه اختلاف معني داري بين هاپلوتيپ هاي سه جمعيت وجود نداشته و جمعيت ها از يك جامعه همگني مي باشد P≥۰٫۰۵) و (χ۲=۱۲٫۱۲٫