مقاله تنوع ژنتيكي ماهي سيم (Abramis brama orientalis, Berg 1905) درسواحل جنوب غربي درياي خزر (سواحل جمهوري آذربايجان) و درياچه سد ارس (شمال غربي ايران) با استفاده از روش مولکولي PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيكي ماهي سيم (Abramis brama orientalis, Berg 1905) درسواحل جنوب غربي درياي خزر (سواحل جمهوري آذربايجان) و درياچه سد ارس (شمال غربي ايران) با استفاده از روش مولکولي PCR-RFLP
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سيم (Abramis brama orientalis)
مقاله درياي خزر
مقاله درياچه سد ارس
مقاله جمهوري آذربايجان
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله PCR – RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان امين
جناب آقای / سرکار خانم: پوركاظمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدنژاد محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: قناعت پرست احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي سيم (Abramis brama orientalis) از جمله ماهيان استخواني درياي خزر و درياچه سد ارس مي باشد. اين ماهي متعلق به خانواده كپور ماهيان (Cyprinidae) است. در طي چند دهه اخير به دليل كاهش ذخاير ماهي سيم در سواحل ايراني درياي خزر، در نتيجه کمبود مولدين و انجام تكثير مصنوعي از يك جفت مولد سيم نر و ماده در سال ۱۳۶۵، تنوع ژنتيكي اين ماهي در سواحل ايراني درياي خزر به صفر رسيده است. بر اين اساس تصميم بر آن شد تا با وارد كردن ماهي سيم از سواحل جمهوري آذربايجان و درياچه سد ارس ميزان تنوع ژنتيكي ماهي سيم را افزايش دهند. به همين دليل بررسي تنوع ژنتيكي ماهي سيم سواحل جنوب غربي درياي خزر (جمهوري آذربايجان) و درياچه سد ارس ضروري به نظر رسيد. براي اين منظور در سال ۱۳۸۱ تعداد ۳۰ عدد ماهي سيم از هر يك از دو زيستگاه، صيد شده و مورد بررسي ژنتيك مولكولي قرار گرفتند. بدين منظور پس از استخراج DNA به روش فنل ـ كلروفرم از قطعه اي از باله ماهي سيم، با استفاده از تكنيك PCR-RFLP روي قطعه اي از ژنوم ميتوكندريايي به طول ۳۵۰۰ bp شاملtRNA-1u ، tRNA-glu،ND 5/6 و Cyt b مورد بررسي قرار گرفت. از بين ۱۷ آنزيم مورد استفاده چهار آنزيمDraI ، BCLI، HaeIII، BanII تنوع نشان دادند كه در مجموع ۶ هاپلوتيپ مشخص گرديد. نمونه هاي ماهي سيم جنوب غربي درياي خزر (سواحل جمهوري آذربايجان) داراي تنوع بيشتري (۵۸/۰ درصد) نسبت به نمونه هاي ماهي سيم درياچه سد ارس (۳۵/۰ درصد) بودند. ضمن اينكه نمونه هاي سواحل جمهوري آذربايجان داراي تمامي ۶ هاپلوتيپ بودند در حاليكه ماهيان سيم درياچه سد ارس داراي دو هاپلوتيپ بودند. همچنين آناليز آماري با استفاده از آزمون Monte Carlo با ۱۰۰۰ بار تكرار اختلاف معني داري را بين ماهيان سيم سواحل جمهوري آذربايجان با ماهيان سيم درياچه سد ارس نشان مي دهد (P<0.0001).