مقاله تنوع ژنتيکي خصوصيات زراعي و صفات مرتبط با کيفيت دانه ژنوتيپ هاي گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۳۱ تا ۳۴۹ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيکي خصوصيات زراعي و صفات مرتبط با کيفيت دانه ژنوتيپ هاي گندم دوروم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله ژنوتيپ ها
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله صفات زراعي
مقاله کيفيت دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوتي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي سربرزه مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه ۵۹ ژنوتيپ گندم دوروم موجود در بانک ژن گياهي ملي ايران در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج به صورت مشاهده اي، از نظر صفات زراعي و مورفولوژيک و صفات مرتبط با کيفيت دانه در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفتند. چهار رقم ويري ناک، سوايسون (گندم نان)، دنا و زردک (گندم دوروم) نيز به عنوان شاهد که بين ژنوتيپ ها کاشته شدند (با ۱۴ بار تکرار). هر ژنوتيپ در دو رديف ۵/۲ متري روي يک پشته کاشته شد. نتايج آزمايش تنوع بالایي را در ژنوتيپ ها از نظر صفات مورد مطالعه نشان داد. عملکرد دانه ژنوتيپ ها از ۵/۳۰۰ تا ۵/۸۶۸ گرم در مترمربع متغير بود. درصد پروتئين دانه رابطه مثبت و معني داري با صفات طول پدانکل، درصد خوابيدگي، ميزان رسوب زلني و سختي دانه و رابطه منفي و معني داري با صفات طول سنبله، وزن هزار دانه، تعداد و وزن دانه در سنبله داشت. گروه بندي ژنوتيپ ها با استفاده از تجزيه کلاستر به روش UPGMA نشان داد که برخي از گروه ها براي بعضي از صفات ارزش بالاتر از ميانگين داشتند. در تجزيه مولفه هاي اصلي، سيزده متغير بررسي شده به چهار مولفه با واريانس نسبي تجمعي ۱/۷۲ % کاهش يافت. با توجه به نتايج به دست آمده ژنوتيپ هاي شماره ۱۵ (Wc-45704) و شماره (P.S.No3) 52 با داشتن خصوصيات زراعي و کيفيت دانه مطلوب مثل عملکرد دانه بالا، درصد خوابيدگي پايين، زودرسي، تعداد کم دانه چروکيده، درصد پروتئين مطلوب، انديس گلوتن بالا و حجم رسوب SDS مناسب، نسبت به ژنوتيپ هاي ديگر در اين مطالعه برتر بودند و مي توانند در برنامه هاي به نژادي براي بهبود اين صفات استفاده شوند.