مقاله تنوع ژنتيکي صفات مورفو لوژيکي و فيزيولوژيکي در لاين هاي گندم دوروم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتيکي صفات مورفو لوژيکي و فيزيولوژيکي در لاين هاي گندم دوروم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله تجزيه عليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي تعدادي از لاين هاي گندم دوروم، تعداد ۱۰۲ لاين خالص از کلکسيون گندم بخش تحقيقات غلات موسسه تحقيقات اصلاح و نهال بذر دريافت و در سال زراعي ۸۸ – ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج در قالب طرح اگمنت (Augmented) شامل شش بلوک به همراه چهار رقم شاهد (ياوارس، آريا، دنا و شتردندان) مورد ارزيابي قرار گرفتند. در زمان هاي مناسب از صفات مختلف مورفو لوژيکي و فيزيولوژيکي يادداشت برداري به عمل آمد. نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد که ژنوتيپ ها از نظر اکثر صفات، اختلاف معني داري با يکديگر داشتند. همبستگي عملکرد دانه با صفات عملکرد بيولوژيک، رسيدگي فيزيولوژيک، تعداد دانه در سنبله و طول سنبله مثبت و معني دار بود. رگرسيون چند متغيره خطي نشان داد که صفات عملکرد بيولوژيک، شاخص برداشت و تعداد روز تا ظهور سنبله حدود ۸۴ درصد از تغييرات ميانگين عملکرد را در اين لاين ها توجيه مي کنند. نتايج تجزيه عليت نشان داد که اثر مستقيم عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت بر عملکرد دانه مثبت و بالا بود ولي تعداد روز تا ظهور سنبله فقط اثر غير مستقيم و منفي از طريق عملکرد بيولوژيک بر ميانگين عملکرد دانه داشت. تجزيه خوشه اي بر اساس روش Ward با استفاده از ضريب مجذور فاصله اقليدسي، ژنوتيپ ها را به چهار گروه تقسيم بندي کرد. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که صفاتي مانند روز تا ظهور سنبله و عملکرد بيولوژيک را مي توان به عنوان شاخص انتخاب در برنامه هاي به نژداي و به منظور بهبود عملکرد دانه در گندم دوروم مورد استفاده قرار داد.