سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروغ شریفان – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشکده ی علوم، دانشگاه الزهرا، تهران
محمد رضا عباسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
جواد مظفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
اختر توسلی – عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده ی علوم، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون لولیوم بانک ژن گیاهی ملی ایران، در یک آزمایش مشاهده ای ۱۳۰ توده لولیوم در شهریور ماه ۱۳۸۵ در مزرعه کشت شدند . طبق دستورالعمل از ۳۲ صفت زراعی ومورفولوژیکی توده ها، یادداشت برد اری گردید . در بسیاری از صفات تنوع زیادی دیده شد . عادت رشد توده ها از خوابیده تا افراشته تغییر می کرد . تعداد روز تا گلدهی ۸۱-۴۵ روز با میانگین ۵۲ روز و تعداد روز تا رسیدگی از ۷۴ تا ۱۱۰ روز با میانگین ۸۴ روز تغییر می کرد . بنابراین، وجود ۳۰ روز تنوع در این صفا ت بیانگر قابلیت بالای کلکسیون برای بکارگیری این صفت در برنامه های به نژادی می باشد . ارتفاع گیاه در بهار از ۲۳/۵ تا ۹۴ سانتیمتر با میانگین ۶۲/۸ سانتیمتر در تغییر بود . تعداد گلچه در سنبلچه از ۴ تا ۱۴ با میانگین ۷/۷ تغییر کرد . صفت مهم تعداد روز تا گلدهی با صف ات طول بذر وطول پوشه همبستگی منفی و با صفات رشد مجدد تابستانی و تعداد سنبلچه در سنبله همبستگی مثبت نشان داد . نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها نشان داد که ۷۴/۸% از تنوع جامعه توسط ۸ عامل اول تبیین شدند . عامل اول به تنهایی ۱۹/۶% از تنوع را نشان داد و صفات بافت سبز، تاریخ رسیدگی، ارتفاع گیاه در پاییز و گلدهی بیشترین تأثیر را در این عامل داشتند. در تجزیه خوشه ای گونه های دگرگشن L.perenne و L. multiflorum با فاصله ی ژنتیکی نزدیک به هم و گونه های خود گشن L. persicum و L. temulentum نیز با فاصله ی نزدیک به هم قرار گرفتند.