مقاله تنوع گونه اي شته ها و کفشدوزک های مزارع گندم شهرستان مشهد (استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تنوع گونه اي شته ها و کفشدوزک های مزارع گندم شهرستان مشهد (استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته ها
مقاله کفشدوزک ها
مقاله آفات گندم
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرحي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نامقي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي هايي که طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ در مزارع گندم نقاط مختلف شهرستان مشهد صورت گرفت، تعداد ۶ گونه شته و ۱۰ گونه کفشدوزک به روش هاي مختلف نمونه برداري و به شرح زیر شناسايي شد. الف- شته ها:
Sitobion avenae (Fabricius), Schizaphis graminum (Rondani), Metopolophium dirhodum (Walker), Diuraphis noxia (Mordvilko), Rhopalosiphum maidis (Fitch), R. padi (L.)
و ب- کفشدوزک ها:
Hippodamia variegata (Goeze), Oenopia conglobata contaminata (Montrouzier), Propylea quatuordecimpunctata (L.), Brumus undulatus (Weise), Exochomus nigromaculatus (Goeze), Scymnus apetzi (Mulsant),Chilocorus bipustulatus (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), Coccinella septempunctata (L.), Coccinella magnopunctata* (Rybakow.)
در بين گونه های شته جمع آوري شده Sitobion avenae و Schizaphis graminum به ترتيب با ۱/۵۳ و ۵/۲۹ درصد، فراواني بيشتري نسبت به ساير گونه ها داشتند. در بين کفشدوزک هاي جمع آوري شده، گونهCoccinella  magnopunctata  برای اولین بار از ایران گزارش می شود. در بين گونه هاي کفشدوزک، فراواني و پراکنش گونه هاي Coccinella septampunctata وHippodamia variegata  به ترتیب با ۲۴/۴۱ و ۹/۲۹ درصد، بيشتر از ساير گونه ها بود. گونهCoccinella magnopunctata  از اخنگان، توس و گلمکان جمع آوري شد و در این بررسی جزء گونه هاي کمياب بود.