سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صفایی – دانشجوی دکتری جنگلداری
فواد حاتم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
مجید اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

بررسی تنوع زیستی در سطح کلان می تواند جزئیات بیشتری را در سطوح محلی آشکارسازد.بدین منظور تنوع زیستی گیاهی اکوسیستم جنگلهای معتدله مورد بررسی قرار گرفت تا در مدیریت تنوع گیاهی جنگلهای خزری که جزئی از این فورماسیون می باشند ،مفید واقع شود .نتایج کلی نشان میدهد که ترکیب تنوع از خود تنوع مهمتر می باشد .حفاظت از تنوع باید به سمت حمایت از تنوع متناسب زمانی و مکانی پیش رود .فعالیتهای ما در این زمینه باید با لحاظ یک حاشیه اطمینان دنبال شود چون اثر تنوع زیستی روی فرآیندهای اکوسیستم به طور کامل شناخته شده نیست و جای مطالعه بیشتری دارد