مقاله تنوع گونه شناختي در آموزش و پژوهش ميان رشته اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۵۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تنوع گونه شناختي در آموزش و پژوهش ميان رشته اي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميان رشتگي
مقاله گونه شناسي
مقاله فرارشتگي
مقاله آموزش
مقاله پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندي طاسكوه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به رشد سازماني سه دهه اخير فعاليت هاي ميان رشته اي در آموزش و نيز اشاعه رويکردهاي ميان رشته اي در نهادهاي توليد علم و انديشه، اکنون مي توان ادعا کرد ميان رشتگي در اجتماعات و ساختارهاي آکادميک از جايگاه و اعتبار قابل اعتنايي برخوردار است. ادبيات موجود در زمينه فعاليت ها و تجارب ميان رشته اي نيز گونه ها و اَشکال متنوع و متکثري از ميان رشتگي را پيشنهاد مي کند. پارهاي از آنها متعارف و آشناترند، اما گونه ها و دانشواژه هايي از آن کمتر مانوس و مورد استفاده و استقبال عموم هستند، اما کاربردي هستند و از خصلت ها و ويژگي هاي خاصي برخوردارند. با علم به اينکه، هر گونه اي از ميان رشته اي، نشانگر جهت نگاه و چگونگي شناخت و فهم موضوعاتي است که در فضاهاي پيچيده و چند وجهي ميان رشتگي معنا مي يابند، در اين مقاله تلاش مي شود عمده ترين گونه هاي ميان رشتگي و مصاديق مفهومي و کاربردي آنها توصيف و تبيين شوند.