سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناس ارشد استخراج معدن- موسسه مهندسین مشاور ساحل
رضا بری دیزجی – کارشناس ارشد استخراج معدن- موسسه مهندسین مشاور ساحل
بیژن یزدانی – کارشناس ارشد استخراج معدن- موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

از روشهای متداول انتقال هوا به سینه کار تونلها می توان به تامین هوای مورد نیاز با حفرچاه یا تونل تهویه همراه با فنهای مرکزی و کمکی مستقر در دهانه و طول تونل را نام برد. انتخاب روش و تعیین حداکثر طول تهویه بستگی به توانائی ساخت فن و لوله های تهویه با افت و نشت پائین، حجم هوای مورد نیاز، طول و سطح مقطع تونل، قطر لوله، عمق تونل جهت حفر چاه یا تونل
تهویه، گردوغبار تولیدی توسط سیستم حفاری و ترابری، حجم گازهای خروجی از موتورهای دیزلی و … دارد. ازطرفی استانداردهای مختلف برای تخمین میزان آلودگی ناشی از گازهای مضر و محاسبه هوای مورد نیاز نیز نتایجی بدست می دهدکه دارای اختلافهائی با یکدیگر بوده و با افزایش طول تونل بر دامنه این اختلافها افزوده می گردد. در این مقاله ضمن بررسی امکانپذیری فنی روشهای مختلف تهویه از دهانه ورودی و یا اجرای چاههای تهویه و انجام محاسبات فنی به منظور تعیین مشخصات فنهای تهویه، برآورد اقتصادی از تجهیزات روشهای مختلف انتقال هوا به سینه کار قطعات سوم و چهارم تونل قمرود به طول ۱۸ کیلومتر شامل هزینه خرید فنها و لوله تهویه، اجرای چاههای تهویه، هزینه تعمیر و نگهداری، هزینه برق مصرفی، ارزش اسقاط و … مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت روش مناسب برگزیده شده است. مقایسه روشهای مختلف از لحاظ اقتصادی نشان می دهد که اجرای چاه تهویه می تواند به مقدار بر کاهش هزینه های تهویه موثر باشد.