مقاله تهيه باندينگ عاجي حاوي داکسي سايکلين به عنوان مهارکننده آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز و ميزان رهايش آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تهيه باندينگ عاجي حاوي داکسي سايکلين به عنوان مهارکننده آنزيم ماتريکس متالوپروتئيناز و ميزان رهايش آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادهزيوهاي عاجي
مقاله داکسي سايکلين
مقاله مهار کننده MMP
مقاله رهايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: رشاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حسني طباطبايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: كرمانشاه حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عليرغم پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه ادهزيوهاي عاجي، هنوز مقاومت، دوام و پايداري باند به عاج چالشي است که با آن مواجه هستيم. بر مبناي مطالعات اخير به نظر مي رسد بررسي نقش مهار کننده هاي ماتريکس متالوپروتئينازها (MMP) در کمک به افزايش دوام باليني باندينگ ها و کاهش ليکيج و دوام ترميم ها از اهميت بسزايي برخوردار باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان و نحوه رهايش داکسي سليکلين از ادهزيو آزمايشگاهي حاوي داکسي سايکلين بود.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي نمونه هاي حاوي دارو در دو درصد مختلف بارگذاري شامل ۰٫۲۵ و ۰٫۵ درصد وزني از داروي داکسي سايکلين تهيه شدند. نمونه ها در قالب هاي استوانه اي شکل به قطر ۱۲ ميلي متر و ضخامت تقريبي ۲ ميلي متر پخت شدند. مونومر چسب ها شامل ۱۲% وزني Bis-GMA، %۱۰ وزني TMPTMA،%۲۸  وزنيHEMA  و ۵۰% وزني اتانول براي کليه گروه بود. کمفورکينون و آمين بعنوان آغازگر نوري بکار گرفته شدند.
يافته ها: افزودن %۲۵ و ۰٫۵ درصد وزني داکسي سايکلين به ادهزيو رهايش خطي را در هر دو گروه نشان داد. با بارگذاري بيشتر، رهش بيشتر شد و در طول زمان مطالعه ادامه داشت.
نتيجه گيري: رهش داکسي سايکلين از ادهزيو آزمايشگاهي مشاهده شد. اما مطالعات بيشتر در اين زمينه مي تواند کمکي در جهت توليد سيستم هاي ادهزيو بادوام کلينيکي بيشتر باشد.