مقاله تهيه جدول حجم هوايي با به كارگيري تفسير چشمي تصاوير هوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: تهيه جدول حجم هوايي با به كارگيري تفسير چشمي تصاوير هوايي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصاوير UltraCamD
مقاله تفسير چشمي
مقاله جدول حجم هوايي
مقاله تحليل رگرسيون
مقاله درصد تاج پوشش
مقاله قطر تاج
مقاله تحليل رگرسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حجم سرپاي جنگل به عنوان معيار مهمي براي آگاهي از وضعيت جنگل و عملكرد آن، برآورد توليد و بررسي تغييرات و نيز اثرگذاري عوامل زنده و غير زنده در علوم جنگل مطرح است. اندازه گيري اين مشخصه هاي جنگل پرهزينه و زمان بر است. يكي از راه كار ها براي كاهش هزينه و افزايش سرعت جمع آوري داده ها بهره گيري از داده هاي دورسنجي در قالب جدول هاي حجم هوايي است. در اين پژوهش برآورد حجم سرپاي جنگل با بهره گيري از جدول هاي حجم هوايي به كمك تصاوير هوايي دوربين رقومي UltraCamD بررسي شد. براي اين منظور شمار ۱۵۰ نمونه ۱۰ آري (۰٫۱ هکتاري) با شبكه اي به ابعاد ۳۰۰×۴۰۰ متر بر روي زمين اندازه گيري شد. بر روي تصاوير دو متغير درصد تاج پوشش و ميانگين قطر تاج سه درخت نزديك به مركز نمونه اندازه گيري شد. تركيب هاي مختلف بدست آمده از تبديل هاي مختلف اين دو متغير در نظر گرفته شده و با بهره گيري از رگرسيون گام به گام متغير مناسب گزينش شد. به منظور تعيين معادله رگرسيوني، از تحليل رگرسيون خطي و غير خطي بهره گيري شد. مدل سازي بر پايه ۱۲۰ نمونه صورت گرفت. ۳۰ نمونه ديگر براي احراز اعتبار مدل بهره گيري شد. مدل خطي ساده بهترين برازش را با داده هاي مورد بررسي نشان داد. جذر ميانگين مربعات خطاي نسبي به دست آمده براي مدل خطي ۲۲٫۶ درصد و اريبي نسبي ۲٫۹ درصد بود. در نهايت جدول حجم هوايي با مدل خطي تهيه شد.