مقاله تهيه فيلم هاي جاذب پلي وينيل الكل: مقايسه فيلم هاي شبكه اي شده شيميايي و پرتوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تهيه فيلم هاي جاذب پلي وينيل الكل: مقايسه فيلم هاي شبكه اي شده شيميايي و پرتوي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي وينيل الكل
مقاله شبكه اي شدن پرتوي
مقاله شبكه اي شدن شيميايي
مقاله خواص مكانيكي
مقاله جذب يون فلزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: كيان فر شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جاذب هاي پلي مري در سيستم هاي جداسازي كاربرد وسيعي دارند. در اين مقاله به تهيه و بررسي نوعي جاذب پلي مري پرداخته مي شود. بدين منظور فيلم هاي پلي وينيل الكل پس از تهيه شدن، از دو طريق شيميايي با استفاده از محلول گلوتارالدييد، و پرتوي با استفاده از پرتو گاما، شبكه اي شدند. در روش شيميايي حضور و عدم حضور سولفوريك اسيد در محيط و در روش پرتوي، محيط خشك و محيط آبي حاوي اسيد مورد بررسي قرار گرفت. ميزان جذب آب، درصد ژل و خواص كششي فيلم هاي شبكه اي شده براي هر دو روش مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه حداكثر درصد جذب آب در روش پرتوي و در محيط آبي حاوي اسيد صورت مي گيرد. به علاوه روش شبكه اي شدن پرتوي منجر به تهيه فيلم هاي نرم تر مي گردد. ميزان جذب دو فلز نيكل و منگنز توسط فيلم هاي شبكه اي شده به روش پرتوي و شيميايي، برحسب pH و غلظت يون فلزي، بررسي گرديد. بيشينه جذب فلز در pH=7 مشاهده شد. به علاوه با افزايش غلظت يون فلزي مقدار جذب يون افزايش يافت. به طور كلي بررسي ها نشان داد كه جاذب تهيه شده به روش پرتوي براي فرآيندهاي جذب آب، و جاذب تهيه شده به روش شيميايي در فرآيندهاي جذب يون فلزي موفق تراند.