مقاله تهيه مدل ويژه ارزيابي توان اکولوژيک براي برنامه ريزي راهبردي در جنگل خيرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي محيط زيست از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تهيه مدل ويژه ارزيابي توان اکولوژيک براي برنامه ريزي راهبردي در جنگل خيرود
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي راهبردي
مقاله ارزيابي توان اکولوژيک
مقاله مدل ويژه
مقاله کارکردهاي جنگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك نيا رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: مخدوم فرخنده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي جنگل طي فرايند سلسله مراتبي زماني و مکاني صورت مي گيرد. تعيين کارکردهاي جنگل و طبقه بندي اراضي جنگلي براي اين کارکردها مهم ترين فعاليت در برنامه ريزي بلند مدت در سطح سيماي سرزمين است. اين موضوع بايد با مطالعه خصوصيات رويشگاه و ارزيابي توان اکولوژيک صورت گيرد. تهيه مدل ارزيابي ويژه، ابزار مهم براي رسيدن به اين هدف است. در اين تحقيق يک مدل ارزيابي ويژه براي جنگل خيرود تهيه شد. پس از مطالعه، شناسايي و نقشه سازي عوامل اکولوژيکي (فيزيکي و زيستي)، مدل براي سه طبقه توليد چوب و يک طبقه حفاظت- حمايت با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي اجرا و توان اکولوژيک جنگل براي اين طبقات ارزيابي شد. نتايج نشان داد که از کل مساحت منطقه، ۴۷% حفاظتي- حمايتي است. ۱۹۸۰ هکتار (۲۴%) از سطح جنگل براي طبقه توليد چوب طبقه يک، ۷۵۱ (۹%) براي طبقه دو و ۱۶۹۳ هکتار (۲۰%) براي طبقه سه توليد چوب داراي توان هستند.