مقاله تهيه نقشه خطر حرکت هاي توده اي با مدل ارزش اطلاعاتي مطالعه موردي: آبخيز باغدشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تهيه نقشه خطر حرکت هاي توده اي با مدل ارزش اطلاعاتي مطالعه موردي: آبخيز باغدشت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين لغزش
مقاله مدل
مقاله پهنه بندي
مقاله ارزش اطلاعاتي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي راد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: فيض نيا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در کشورهاي درگير با مساله حرکت هاي توده اي تمايل فزاينده اي جهت ارزيابي و تهيه نقشه خطر و خسارت اين پديده ها وجود دارد. شناسايي نواحي مستعد وقوع حرکت هاي توده اي يكي از اقدامات اوليه در مديريت منابع طبيعي و كاهش خسارات ناشي از اين پديده ها محسوب مي شود. در اين راستا با توجه به هدف و شرايط محيطي، مدل هاي پهنه بندي مختلفي ارايه شده است. در اين تحقيق نقشه پهنه بندي خطر حرکت هاي توده اي با استفاده از مدل ارزش اطلاعاتي در حوضه آبخيز باغ دشت تهيه و کارايي آن مورد بررسي قرار گرفت. زمين لغزش هاي موجود شناسايي و نقشه پراكنش آن ها به عنوان شاهد تهيه شد. لايه هاي اطلاعاتي زمين شناسي، شيب، کاربري زمين، جهت شيب، گسل، فاصله از راه و فاصله از رودخانه، بارندگي و ارتفاع تهيه شدند. پس از جمع جبري لايه هاي اطلاعاتي نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمين لغزش با مدل ارزش اطلاعاتي در محيط برنامه  Arc-GISتهيه شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين اعداد و رده هاي خطر اين مدل ارزش اطلاعاتي با مساحت لغزش هاي موجود همبستگي و ارتباط معني داري در سطح يك درصد بر قرار است. بنابراين مدل ارزش اطلاعاتي در اين آبخيز مدل مناسب مي باشد.