مقاله تهيه نقشه شوري سطحي خاک با استفاده از داده هاي دورسنجي + ETM (مطالعه موردي: شمال آق قلا، استان گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تهيه نقشه شوري سطحي خاک با استفاده از داده هاي دورسنجي + ETM (مطالعه موردي: شمال آق قلا، استان گلستان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري خاک
مقاله ارزش هاي رقومي
مقاله رگرسيون خطي چندگانه
مقاله نقشه برداري
مقاله اعتبارسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج گردان تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبي شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور ارايه مدلي براي تهيه نقشه شوري با استفاده از داده هاي ماهواره اي ETM+ و مقادير شوري در منطقه اي در شمال آق قلا در استان گلستان انجام شد. به اين منظور تصاوير ماهواره اي مورد تصحيحات هندسي و اتمسفري قرار گرفتند. پردازش هاي لازم مانند ادغام باندهاي چند طيفي با باند پانکروماتيک، تبديل تسلدکپ، آناليز مولفه هاي اصلي و نسبت گيري بر روي باندها به منظور ايجاد باندهاي مصنوعي انجام گرفت. يک شبکه نمونه برداري منظم به ابعاد ۱۰×۲ کيلومتر و به فواصل مختـلف طراحي و بر روي منطقه مورد مطالعه پياده شد. نمونه برداري از خاک (۱۶۹ نمونه) از عمق ۵-۰ سانتي متري به فواصل ۵۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ متري از يکديگر انجام و هدايت الکتريکي آنها در عصاره اشباع اندازه گيري گرديد. موقعيت مکاني نمونه ها با استفاده از GPS ثبت و در محيط GIS، نقشه موقعيت نمونه ها تهيه شد. ارزش هاي طيفي هر يک از نمونه ها در باندهاي مختلف استخراج و ارتباط بين ارزش هاي طيفي (باندهاي اصلي، باندهاي حاصل از تسلدکپ و آناليز مولفه هاي اصلي، ادغام داده ها و باندهاي نسبت گيري شده) با مقادير هدايت الکتريکي مربوط به ۸۰ درصد نمونه ها بررسي شد. پس از تعيين باندهاي مناسب براي شرکت در مدل، نتايج اوليه نشان داد که بين مقادير هدايت الکتريکي سطحي با باند ۴ اصلي، مولفه هاي روشنايي و سبزينگي حاصل از تبديل تسلدکپ و مولفه حاصل از ادغام باند پانکروماتيک با باند ۴ اصلي ، ارتباط معني داري در سطح ۱ درصد وجود دارد. پس از انتخاب بهترين مـدل، اعتبـارسنجي آن بـا ۲۰ درصـد نمـونه هـا به منظور تعيين پارامترهاي  ME وRMSE  انجام شد. نتـايج کنـترل اعتبار با مقاديـر ME و RMSE به ترتيب معادل ۱۸/۰- دسي زيمنس بر متر و ۶/۵۵ دسي زيمنس بر متر بيانگر مناسب بودن تخمين حاصل از مدل مي باشد. در نهايت نقشه شوري بر اساس مدل رگرسيوني قابل ارايه تهيه شد. نتايج کلي اين پژوهش نشان داد که در منطقه اي در شمال آق قلا با مساحت ۲۰۰۰ هکتار، استفاده از داده هاي رقوميETM+  و مشتقات آن، مي تواند به منظور پهنه بندي و توجيه تغييرات شوري موثر باشد.