مقاله تهيه و تحليل منحني سنجه دبي حوزه آبخيز جنگلي آموزشي كجور در مقياس هاي گوناگون زماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تهيه و تحليل منحني سنجه دبي حوزه آبخيز جنگلي آموزشي كجور در مقياس هاي گوناگون زماني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان مازندران
مقاله حوزه آبخيز کجور
مقاله رگرسيون دو متغيره
مقاله مقياس زماني و منحني دبي- تراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدنيا محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندازه گيري دايمي دبي رودخانه حتي در شرايط عادي مشکل و هزينه بر است. مشکل ياد شده بويژه در شرايط وقوع سيلاب ها افزايش مي يابد. به همين منظور سعي مي شود با اندازه گيري تراز آب و دبي هاي متناظر آن در شرايط ويژه مبادرت به تهيه منحني سنجه دبي و يا رابطه بين دبي و تراز نمود. در اين پژوهش منحني سنجه دبي با استفاده از روابط دبي- تراز در مقياس هاي زماني گوناگون شاخه بالارونده و پايين رونده هيدروگراف رگبار، مجموع داده هاي روزانه، ماهانه و فصلي به وسيله رگرسيون دو متغيره و رابطه اصلي حاکم بر آن در حوزه آبخيز جنگلي آموزشي كجور با مساحت ۱۳۲۶۳ هکتار واقع در استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که روابط محاسبه شده در هر مقياس زماني منحصر به فرد بوده و رابطه ياد شده را نمي توان براي مقياس زماني ديگر بکار برد. يافته هاي پژوهش ضمن تاييد برتري دقت و کارآيي مدل هاي رگرسيوني بر شيوه کلاسيک، بيانگر دست يابي به مدل هاي خطي و تواني سنجه هاي دبي با ضريب همبستگي كمينه ۵۸ درصد، خطاي نسبي تخمين و تاييد بيشينه به ترتيب ۷۰ و ۷۵ درصد، مجموع ميانگين مربعات خطاي کم تر و ضريب کارآيي كمينه ۳۵ درصد در تمامي پايه هاي زماني بوده است.