مقاله تهيه و تدوين شاخص هاي عملکرد انتظامي (امنيت اجتماعي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تهيه و تدوين شاخص هاي عملکرد انتظامي (امنيت اجتماعي)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص
مقاله شاخص گذاري
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله روش هاي وزن دهي
مقاله ارزيابي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سيداميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گستردگي ماموريت هاي نيروي انتظامي در گستره کشور و نيز تنوع اهميت، کميت و کيفيت کشف و وقوع جرايم مختلف با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي، اقتصادي و ديگر فاکتورهاي تاثيرگذار که نقش مهمي در تعيين اهميت و وزن جرايم و به تبع آن شاخص هاي امنيت اجتماعي و ارزيابي عملکرد در هر استان و شهرستان دارد، لزوم بررسي سطح تاثيرگذاري اين عوامل را در محدوده هاي جغرافيايي و شهرستان نمايان مي سازد. در اين مطالعه عوامل تاثير گذاري نظير جمعيت، وسعت، نرخ بيکاري، نرخ تورم، تعداد کارکنان و تجهيزات خودرويي پليس در کنار ميزان اهميت جرايم و وقايع مطرح در امنيت اجتماعي (دسته بندي معاونت عمليات ناجا) که از طريق اخذ نظر خبرگان شهرستان به تفکيک احصا شده است مورد بررسي قرار گرفته و به عنوان مجموعه عوامل موثر در شاخص امنيت اجتماعي لحاظ گرديده است. در نهايت شاخص امنيت اجتماعي استان تهران با در نظر داشتن ضريب اهميت منطقه اي، به تفکيک نوع جرم و شهرستان بدست آمده است.