مقاله تهيه و توليد ماست پروبيوتيکي با تلقيح سويه هاي لاکتوباسيلوس GG و مقايسه آن با ماست معمولي و تاثير آنها در کاهش متابوليت هاي ليپيدي در سرم خون موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تهيه و توليد ماست پروبيوتيکي با تلقيح سويه هاي لاکتوباسيلوس GG و مقايسه آن با ماست معمولي و تاثير آنها در کاهش متابوليت هاي ليپيدي در سرم خون موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تري گليسيريد
مقاله LDL ،HDL
مقاله پروبيوتيک
مقاله لاکتوباسيلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: زماني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف محصولات لبني خصوصا ماست که در نتيجه فعاليت دو ميکروارگانيسم لاکتوباسيلوس دلبروکي زيرگونه بولگاريکوس و استرپتوکوکوس ترموفيلوس حاصل مي شود، به عنوان پروبيوتيک ها، بسيار مفيد مي باشد. يکي از اثرات باکتري هاي پروبيوتيک، کاهش کلسترول و تري گليسيريد در ميزبان است. در اين مطالعه اثرات مصرف ماست پروبيوتيک و ماست پگاه با ميزان چربي ۱٫۵% و ۳ % در شرايط  in – vivo مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين پژوهش از سويه هاي باکتريايي مورد استفاده در تهيه ماست پروبيوتيکي کشت خالص تهيه شد، سپس براي تشخيص و تعيين پايداري باکتري ها در ماست پروبيوتيک، از تست هاي تشخيصي استفاده گرديد. در مرحله بعد ميزان کلسترول و تري گليسيريد نمونه هاي ماست و ميزان کلسترول، TG، HDL وLDL  سرم ۶۵ راس موش صحرايي نر سفيد نژاد ويستار اندازه گيري شدند.
يافته ها: در ماست هاي تهيه شده با نسبت هاي مختلفي از باکتري هاي لاکتوباسيلوس GG و استرپتوکوکوس ترموفيلوس پس از گرم خانه گذاري ، تعداد اين باکتريها به۱۰۸ cfu/ml  رسيده و در طول مدت نگهداري نيز تقريبا به همين تعداد باقي ماندند که اين امر پايداري باکتري ها را در ماست پروبيوتيکي توليد شده نشان مي دهد. همچنين pH بهينه جهت باکتري هاي موجود در ماست پروبيوتيکي ميزان ۴۴٫۲ مي باشد. ميزان کلسترول و تري گليسيريد در نمونه ماست پروبيوتيکي و همچنين در موش هاي تحت گاواژ با ماست پروبيوتيکي نسبت به ماست پگاه خصوصا ۳% در سرم موش هاي تحت گاواژ ماست پگاه کاهش چشمگيري يافته است که البته کاهش در خصوص کلسترول بيشتر از تري گليسيريد و در مورد LDL بيشتر از HDL بوده است.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که حضور باکتري پروبيوتيک لاکتوباسيلوس GG در ماست پروبيوتيکي سبب کاهش متابوليت هاي چربي خصوصا کلسترول در موش گرديده که اين امر احتمالا به دليل پایين بودن ميزان ترکيبات کلسترول و تري گليسيريد در نمونه ماست پروبيوتيک نسبت به ماست معمولي، ميزان pH ماست پروبيوتيک و مقاومت باکتري ها به اسيد معده و تحمل ۲ pH) تا ۳) و غلظت بالاي صفرا (۲ درصد) مي باشد.