سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزیزاله نودهی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمود پروازی نیا – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمد حاجی ابراهیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

سرعت واکنش سولفوناسیون کوپلیمر استایرن – دی وینیل بنزن وابسته به دمای واکنش، نوع و غلظت عامل سولفونه کننده، میزان تورم شبکه در حین سولفوناسیون ،اندازة دانه های کوپلیمرسولفونه شونده و نیز ساختمان میکروسکپی شبکه متاثر از نو ع مونومر دی وینیلی ایجاد کنندة اتصالات عرضی ومیزان حضور آن در شبکه میباشد .در این تحقیق، پس از تهیة دانه های کروی کوپلیمر پایة استایرندی وینیل بنزن با ٨ درصد اتصالات عرضی به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی، اثر وجود یا عدم وجود عامل متورم کننده، غلظت عامل سولفونه کننده،دمای واکنش ونیز سایزدانه های کوپلیمر بر سرعت واکنش سولفوناسیون بررسی شده است.