سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی آمریان –

چکیده:

بهره برداری از مخزن به عنوان بخشی از سیستم منابع آب در راستای مدیریت و برنامه ریزی منابع آب، نیاز مب رم به استفاده از روش های بهینه سازی دارد تا سیاست های تدوین شده بر اساس آن، تعادل بهینه ای را بین تأمین تقاضا و رهاسازی مخزن در پی داشته باشد . از این رو برنامه ریزی پویای قطعی برای استخراج خروجی های بهینه از مخزن سد به کار گرفته شد که تلاشی در جهت بکارگیری یکی از روش های علمی تحلیل سیستم ها در امر بهره برداری مخزن می باشد . مدل شبکه های عصبی با الگوبرداری از ساختار سیستم عصبی انسان به عنوان یکی از مدل های ریاضی که از قدرت پیش بینی وانعطاف پذیری بالایی برخوردارند در منابع آب و سایر زمینه ها به سرعت گسترش می یابند . بدین منظور مدل تلفیقی برنامه ریزی پویا ـ شبکة عصبی بررسی گردید . در این تحقیق داده های ماهانة پنجاه سالة سد بوکان ( شهید کاظمی ) بر روی رودخا نة زرینه رود ( جیغاتو چای ) مورد استفاده قرار گرفت . دو مدل شبکة عصبی و رگرسیون جهت ایجاد رابطه ای بین خروجی های بهینه به عنوان متغیر مستقل، حجم های ابتدایی مخزن و ورودی های مخزن به عنوان متغیرهای وابسته مقایسه شدند . شبکة عصبی از نوع رو به جلو ( پیشرو ) با ض رایب مومنتم ویادگیری با الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا به کار گرفته شد وتعیین ساختار بهینه مورد بحث قرار گرفت . دوازده شبکة عصبی برای دوازده ماه ساخته شد . نتایج بیانگر عملکرد خوب مدل تلفیقی برنامه ریزی پویا ـ شبکة عصبی (DPN) نسبت به مدل برنامه ریزی پویا ـ رگرسیون (DPR) بود