سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهاب خامنه اصل – پژوهشگاه مواد و انرژی
زیارتعلی نعمتی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نانوپودر [Pb1.1-xLax] (Zr0.53 Ti 0.47) O3 با استفاده از روش سلژل از مواد اولیه زیرکنیوم ایزوپرپ اکساید ، تیتانیوم پروپ اکساید، سرب استات تری هیدرات و لیتیم و در روش مکانوشیمیایی از اکسیدهای پایه و آسیاب پرانرژی سیاره ای تهیه شد . در این مرحله تشکیل فاز پروسکایت و اندازه کریستالیت ها با استفاده از پراش پرتو ایکس بررسی شده است . رفتار حرارتی نمونه ها نیز با استفاده از دمای کلسیناسیون و زینتر مورد ارزیابی قرار گرفت ، در ادامه نمونه هایی شکل داده شد و تحت دماهای ۱۴۰۰ -۱۱۵۰ درجه سانتیگراد زینتر شدند . ریز ساختار و دانسیته نمونه ها در این مرحله بررسی شد و با الکترودگذاری و قطبی کردن ثوابت دی الکتریکی و پیزوالکتریکی نمونه ها به دست آمد . بدین ترتیب قطعات پیزوالکتریک از پودر های نانوکریستالی در دماهای به مراتب کمتری نسبت به روشهای متداول بدست آمد ، بدین صورت که تشکیل تک فاز پروسکایت برای دو روش به ترتیب در دماهای ۶۰۰ -۵۰۰ درجه سانتیگراد با اندازه کریستالیت های ۲۰ تا ۳۰ نانومتر بدست آمد . نمونه سل ژل دارای %۱ لانتانیم نیز دانسیته حدود %۹۸ مقدار تئوریک با اندازه دانه های ۱-۳ میکرومتر تحت چگالش یک ساعته در دمای ۱۲۵۰ °C داشت . مقدار ثابت دی الکتریکی ) ~ (۱۱۰۰ و ضریب کوپلینگ )(۰/۴۷~ )برای نمونه های سل ژل بیشتر از مکانیکی ) ~ ۱۰۰۰ و (۰/۳۲ و آن هم به مراتب بیشتر از نمونه های سنتی زینتر شده در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد بدست آمد