سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسلمان رضوی – پژوهشگاه مواد و انرژی
رحیم یزدانی راد – پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی – پژوهشگاه مواد و انرژی
اصغر کاظم زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این تحقیق ، فرا یند آل یاژ ساز ی مکان یکی آلوم ینیوم خالص و مخلوط آلوم ینیوم با %۲۰ آلومینا برا ی ته یه کامپوز یت مقا یسه شده است . تصاویر م یکروسکوپ الکترون ی روبش ی و نور ی برا ی بررس ی تغ ییرات ر ی ز ساختار ی در ح ین آس یاب مورد استفاده قرار گرفت . نتا یج نشان دادند که وجود ذرات آلوم ینا و کاهش انعطاف پذیری ناش ی از آن ، رون د تغ یی رات مورفولوژی در ح ین آس یاب را تغ ییر م ی دهد و تاث یر محسوس ی بر کن یتیک فرا یند دارد . همچنین مکان یزم لا یه ای شدن ذرات و جوش سرد لا یه ها که در پودرها ی فلزی متداول است با اضافه شدن ذرات آلوم ینا به طور کامل به جوش سرد نوع ترد تغییر م ی یابد . وجود ذرات آلوم ینا ورود ناخالص ی را به س یستم تشد ید م ی کند و در نهایت منجر به تشکیل ذرات بینفلز ی آلومینیومآهن در زمینه کامپوزیت می شود و در نهایت اندازه بلورک در حدود ۴۵ نانو متر ثابت می شود .