سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

احمدرضا نصر – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
فهیمه حسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
محمدحسین علامت ساز – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
محمدرضا نیلی – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مدیریت، نقشی ا ساسی در تحقق اهداف سازمان دارد . مدیریت گروههای آموزشی دانشگاهها نیز که از اختیارات نسبتًا زیادی برخوردارند، می تواند در دانشگاه حرکت آفرین باشد . البته زمانی مدیریت می تواند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد که فعالیتهای او مورد ارزشیابی قرارگیرد و متناس ب با نتایج به دست آمده، بازخوردهای اصلاحی مورد توجه قرارگیرد .
با وجود این، تاکنون هیچ نظام مشخصی برای ارزشیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای کشور تدوین نشده است . از این رو، این پژوهش برای اولین بار در دانشگاه اصفهان انجام شده تا با استفاده از شر ح وظایف موجود، رویه های فعلی و دیدگاههای مدیران با تجربة دانشگاهی، عملکرد مدیران گروههای آموزشی را ارزیابی کند . از جمله ابزارهای تهیه شده، دو پرسشنامة ٢٠ و ٢٣ سؤالی به سبک لیکرت است که یکی توسط اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی ودومی توسط مسؤولان دانشگاه ( رئیس و معاونان دانشکده، معاونان آموزشی وپژوهشی دانشگاه …) تکمیل می شود . این مقاله ضمن بیان چگونگی تهیة این دو پرسشنامه، اعتبار وپایایی آن را نیز مورد بررسی قرار می دهد . تجزیه وتحلیلها با استفاده از دیدگاههای اعضای هیأت علمی٣٢ گروه آموزشی این دانشگاه انجام شده است .