سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آنیتا عابدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
وحید امانی – دانشگاه شهید بهشتی، گروه شیمی
محبوبه نخعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مریم میرکلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

کمپلکس (فرمول در متن اصلی مقاله) از واکنش نمک استرانسیم نیترات با لیگاند ۲ و ۳- پیرازین دی کربوکسیلیک اسید (pzdc.H2) در مخلوط حلالهای متانول و آب مقطر تهیه شد. کمپلکس (فرمول در متن اصلی مقاله) از واکنش نمک کادمیم نیترات با لیگاند ۲و ۳ پیرازین دی کربوکسیلیک اسید در متانول تهیه شد. ساختار بلوری این کمپلکسها، پس از تجزیه کیفی و کمی، بهوسیلهی پراش پرتو -X تعیین شد. هردوی این کمپلکسها ساختار پلیمری دارند. کمپلکس( ۱) ، در سیستم مونوکلنیک با گروه فضائی P21/n با چهار مولکول (فرمول در متن اصلی مقاله) در سلول واحد متبلور می شود. فرمول تجربی آن به صورت C6H8N2O7Sr بوده و بعدهای سلول واحد آن بترتیب (فرمول در متن اصلی مقالله) میباشند و مقدار R نهایی برای این کمپلکس برابر ۰/۰۵۷۲ است و کمپلکس( ۲) نیز در سیستم تریکلنیک، با گروه فضائی Pī با دو مولکول [Cd(pzdc)] در سلول واحد متبلور می شود. فرمول تجربی آن به صورت C12H4Cd2N4O8 بوده و بعدهای سلول واحد این کمپلکس به ترتیب b=10.335(3)Å،a=7.446(2)Å و Å c=11.923(3) میباشند. مقدار R نهایی برای این کمپلکس برابر ۰/۱۶۱۵ است.