سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه سیمیاری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – معاونت پژوهشی – پژوهشکده محیط زیست
فروغ ادهمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مریم احسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

واآنش ٢و ٦- د ی آمینو پیریدین و ایزوتیوسیانات در متانول و در شرایط خاص باایجادبلورهای ریزی به رنگ زردکرم همراه می باشد انالیز عنصری وطیفهای مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و آربن بر روی این محصول، ترآیب مورد نظر N-2-6-امینوپیریدین -N’ -بنزویل تیواوره را تایید می نماید بلورهای مناسب ازاین ترکیب برای اندازه گیری باپراش سنجی تک بلوری پرتوایکس پس ازچندهفته دردمای اتاق وبا استفاده ازمخلو حلال ها به دست امد نتایج حاصل گواه برسیستم بلوری منوکلینیک و گروه فضایی P21 برای این ترکیب است پارامترهای یاخته یکه این سیستم درزیرنشان داده شده است ابعادبرحسب انگستروم و زاویه برحسب درجه می ب اشند a = ١٣/٩٢٩(٣) b = ٥/١٩٩٢(١٢) c = ١٨/٢٠۴(۴) β = ٩٧/١٩٠(۴)