سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر عطار قراملکی – دانشکده ی شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
الهام مطیعیان – دانشکده ی شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدقادر رمزی – دانشکده ی علوم دانشگاه آردستان
ژانت سلیمان نژاد – دانشکدهی علوم دانشگاه ایلام

چکیده:

کمپلکس CH(6)N(3))(2)[Ni(C(7)H(3)NO(5)(2)].2H(2)O) یا [(GH)(2)[Ni(hypydc)(2) از واکنش Ni(NO(3))(2).6H(2)O با گوانیدین (G) و ۴-هیدروکسی پیریدین -۲،۶ -دی کربوکسیلیک اسید ((hypydcH(2) با نسبت مولی ۱:۲:۲ در محلول آبی تهیه شد. پراش پرتو X برای شناسایی این کمپلکس به کار گرفته شد. کمپلکس در سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی P1 با دو مولکول در سلول واحد متبلور می شود. پارامترهای سلول واحد برای این کمپلکس عبارتند از : a=8/9253(6)Å, ˚(b=9/9060(6)Å,c=13/2186(9)Å,α=۱۰۱/۴۱۵(۳)˚, β=۱۰۳/۰۹۹(۳)˚,y=91/938(3 مقدار R نهایی آن ۰/۰۲۶ برای ۹۶۵۰ بازتاب است. هر اتم مرکی در این کمپلکس به وسیله ی ش اتم کوئوردینه شونده احاطه شده و اتم های متصل به فلز، آرای هشت وجهی واپیچیده را در اطراف( Ni(II به وجود می آورند. به این معنی که دو گروه ۴-هیدروکسی پیریدین -۶،۲- دی کربوکسیلات هر یک به عنوان لیگاند سه دندانه عمل کرده و یک اتم نیتروژن و دو اتم اکسیژن خود را در اتصال به فلز مرکزی شرکت می دهند. افزون بر آن، واحد ساختاری این کمپلکس دارای گوانیدینیم ((+)(GH) به عنوان کاتیون همراه (counter-ion) و نیز دو مولکول آب غیر کوئوردینه است. در این ساختار بلوری، اجزای متفاوت تشکیل دهنده ی بلور به وسیله ی بر هم کنش های غیر کووالانس نظیر پیوند هیدروژنی از نوع O―H…O و N―H…O با دامنه ی D…A از ۲/۵۹۰۱(۸)Å تا ۳/۳۸۲۳(۱۲)Å و نیز انباشتگی N―H…π, C―O…π,π-π و C―H…π به یکدیگر متصل شده و تشکیل شبکه ی سه بعدی ابرمولکولی می دهند.