سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر عطار قراملکی – دانشکده ی شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
الهام مطیعیان – دانشکده ی شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد قادرمزی – دانشکده ی علوم دانشگاه آردستان
ژانت سلیمان نژاد – دانشکدهی علوم دانشگاه ایلام

چکیده:

واکنش محلول آبی مس(II) نیترات با ترکیب انتقال پروتون ۱، ۱۰ -فنانترولینیم ۴-هیدروکسی پیریدین -۲، ۶-دی کربوکسیلات یا (hypydc)(2)(phenH) که در آن phen 1، ۱۰ -فنانترولین و( hypydcH(2 4-هیدروکسی پیریدین ۲، ۶-دی کربوکسیلیک اسید است، منجر به تشکیل کمپلکس [(۴٫۵H(2)O[CU(H(2)O)(C(12)H(8)N(2)(C(7)H(3)NO(5.؛ [(CU(H(2)O)(phen)(hypydc] می شود. هر اتم مرکزی در این کمپلکس به وسیله ی شش اتم کوئوردینه شونده احاطه شده و اتم های متصل به فلز، آرایش هشت وجهی واپیچیده را در اطراف یون فلز به وجود می آورند. به این معنی که یک گروه ۴-هیدروکی پیریدین -۲،۶- دی کربوکسیلات به عنوان لیگاند سه دندانه عمل کرده و یک اتم نیتروژن و دو اتم اکسیژن خود را در اتصال به فلز مرکزی شرکت می دهد. افزون بر آن، یک گروه ۱،۱۰ -فنانترولین به ع نوان لیگاند دو دندانه و یک مولکول آب نیز در تشکیل کمپلکس شرکت می کنند. این کمپلکس در سیستم بلوری اورتورمبیک (Fdd2) متبلور می شود و دارای ابعاد سلولی زیر است: a=18/686(4)Å، b=44/033(8)Å، c=10/381(2)Å مقدار نهایی آن ۰/۰۲۷ برای ۹۶۰۹ بازتاب است. در این ساختار بلوری، اجزای متفاوت تشکیل دهنده بلور به وسیله ی بر هم کنش های غیر کووالانسی مانند پیوند هیدروژنی از نوع O−H…O و C−H…O با دامنه ی D…A از ۲/۵۷۶۹(۱۵)Å تا ۳/۳۱۵(۲)Å و نیز انباشتگی π-π به یکدیگر متصل شده و تشکیل شبکه ی سه بعدی اثر مولکولی می دهند.