سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده تجردی – دانشگاه علم وصنعت ایران
امیر بیات – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

از واکنش ٢-آمینو ۴ پیریدین با کربن دی سولفید درمتانول-N’،Nبیس( ۴- پیکولیل) تیواوره۴-pic)2Tuبه دست آمد. شناسایی این ترکیب به وسیله تجزیه عنصری و دادههای طیفی حاصل از طیف سنجی NMR IR , 1H-,13C-انجام گرفت. بررسی طیفH–NMRنشان میدهدکه رزونانسN’Hبه مقدار قابل توجهی نسیت به سایر رزونانسها به طرف میدان پایین جابجا شده است. این مسئله ناشی ازپیوند هیدروژنی درونمولکولی بین نیتروژن پیریدین و تیواوره در محلول میباشد. همچنین پیوند هیدروژنی بین مولکولی مابینNHاز یک مولکول وC=S از مولکول دیگر) نیز وجود دارد.از تبلور مجدد این ترآیب در مخلوطی از حلال استون- اتانول ( ١:١)، بلور های بی رنگی به دست آمد.ساختار مولکولی این ترآیب به وسیله پراش سنجی تک بلوری پرتو ایکس تعیین شد. این بلورها در سیستم بلوری مونوآلینیک با گروه فضاییP21/cو دو مولکول در یاخته یکه متبلور شده اند. پارامترهای یاخته یکه عبارت اند از a= ١٥/١٢٤٣(١٤) Å , b= ٥/١٥٦٥(٥) Å , c= ١٨/٢٥٠٧(١٦) Å , β = ١١٣/٤٩٦(٢)° پس از تعیین ساختارمولکولی، مقدارRتا میزان ۰/۰۴۹۵برای ۳۲۲۲بازتاب مستقلI>2 σ (I) )کاهش یافت