سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم پرنده – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب، اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب، اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب، اصفهان

چکیده:

در این پژوهش پودرهای نانومتری فریت نیکل – روی ) (Ni0.5Zn0.5Fe2O4 ازطریق فرآیند مکانو شیمیایی و انجام عملیات حرارتی مناسب تهیه گردید . تـاثیر زمـان نشان میدهند کـه بـا افـزایش زمـان آسـیاب کـاری ، شـدت قلـه هـای مربـوط بـه XRD آسیابکاری و دمای پخت در تشکیل فاز این فریت بررسی شد . الگوهای فاز خواستهی فریت نیکل – روی افزایش و شدت قله های فاز های ناخواسته کاهش می یابند . مشخص شد که پس از ۲۰ ساعت آسیابکاری و پخت نمونه در دماهای مختلف، دمای ۷۰۰ ° C برای تشکیل فاز کامل این فریت کافی می باشد . با استفاده از یک دستگاه LCR متر دمای کوری این نمونه ۳۴۰ ° C بهدسـت آمـد . بـرای بررسی اثر دما بر اندازهی بلورکهای پودرهای تهیه شده، نمونه در دمای ۸۰۰ ° C نیز پخت داده شد، الگوهای XRD ی پودرهای تهیه شده در دماهای ۷۰۰ ° C و ۸۰۰ ° Cو کاربرد فرمول شرر نشان میدهند که اندازهی بلورکها با افزایش دما، از۲۵ نانومتر به ۲۹نانومتر افزایش یافته است