سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم هوشمند – دانشکدهی علوم دانشگاه ایلام
ژانت سلیمان نژاد – دانشکدهی علوم دانشگاه ایلام
جعفر عصارقراملکی – دانشکده ی شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین آقابزرگ – دانشکده ی شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

واکنش BaCl(2).2H(2)O با ۴، ‘۴ – بی پیریدین (bipy-‘4-4) و پیریدین -۲، ۶-دی کربوکسیلیک اسید ((pydcH(2) با نسبت مولی ۱:۲:۴، منجر به تشکیل (فرمول در متن مقاله اصلی) یا (فرمول در متن مقاله اصلی) شد. طیف سنجی پراش پرتو X برای شناسایی این کمپلکس به کار گرفته شد. این کمپلکس در سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی P1 با دو م ولکول در سلول واحد متبلور می شود. پارامترهای سلول واحد برای ا ین کمپلکس عبارتند از:˚(a=96554(7)Å, b=13/4224(40)Å, c=13/6153(10)Å,α=۱۰۷/۳۵۱(۳ ؛ ˚(β=۱۰۴/۸۳۶(۳ و˚( y=91/637(3 مقدار R نهایی آن ۰/۰۵ برای ۵۵۰۶ بازتاب است. این ترکیب پلیمری از کمپلکس آنیونی [(Ba(2)(pydc)(2)(pydcH)(H(2)O)(2]، کاتیون همراه (+)(bipyH-‘4,4) و یک مولکول آب غیر کوئوردینه تشکیل شده است. در کمپلکس آنیونی دو نوع اتم (Ba(II با فضای کوئوردیناسیون متفاوت وجود دارد. اتم Bal آرایش دوازده وجهی و اتم Ba2 آرایش ضد منشور مثلثی سه کلاهکی واپیچیده دارد. در ساختار بلوری، اجزای متفاوت تشکیل دهنده بلور به وسیله ی برهمکنش های غیر کووالانسی نظیر پیوند هیدروژنی N―H…O, O―H…N, O―H…O و C―H…O و نیز انباشتگی C―O…π, π-π و C―H…π به یکدیگر متصل شده و تشکیل شبکه ی سه بعدی ابر مولکولی می دهند.