سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا کرمی –
جلال تیموری –

چکیده:

آنتی گلوبولین ها ی شتر نقش مهمی در تشخیص بیماری ها ی عفونی و مطالعات نوین مربوط به درمان ا ختصاصی سرطان ها دارند . همچنین برای بررسی سرولوژ یکی انواع بیماری ها ی تک یاخته ای، و یروسی، باکتر یایی و … در شتر به روش ایمونوفلئورسانس غیر مستقیم نیاز به تهیه ی آنتی گلوبولین شتر می باشد . به منظور انجام ا ین مطالعه از یک نفر g ساله خونگیری انجام شد و سریعا به آزمایشگاه منتقل گردید و توسط سانتریفیوژ با دور ۶ ماده شتر یک کوهانه ی ۱۰۰۰ و سولفات آمونیوم اشباع، سرم آن جدا شد . سرم جدا شده در غشاء دیالیز ریخته شد و غشاء دیالیز حاوی سرم در ظرف محتوی بافر فسفات نمکی قرار داده شد تا ایمونوگلوبولین ها از سا یر پروتئین ها ی سرم جدا شوند . پس از اتمام دیالیز میزان ایمونوگلوبولین ها ی موجود در سرم شتر توسط روش برادفورد پروتئین سنجی شد . مقدار ا یمونوگلوبولین های سرم شتر با استفاده از روش برادفورد ۲۳۷۶۰ میکرو گرم در میلی لیتر بدست آمد . پس از تخلیص ایمونوگلوبولین ها، آنتی ایمونوگلوبولین ها ی شتر در خرگوش تهیه شد . برای این منظور، ایمونوگلوبولین های خالص شده شتر همراه با ادجوانت کامل فروند به عضلات ران دو عدد خرگوش تزریق گرد ید تا علیه ایمونوگلوبولین های شتر در بدن خرگوش آنتی بادی تولید شود . دو هفته بعد، ا یمن سازی مجددا با ادجوانت ناقص فروند انجام شد . دو هفته پس از تزریق دوم از خرگوش ها خونگیری شد و به وسیله سانتریفیوژ و سولفات آمونیوم اشباع و غشاء دیالیز آنتی بادی های تولید شده علیه ایمونوگلوبولینهای شتر استخراج گردید و توسط روش برادفورد پروتئین سنجی انجام شد . مقدار آنتی بادی ها ی تولید شده در بدن خرگوش با استفاده از روش برادفورد ۱۴۰۰۰ میکروگرم در هر سی سی تعیین شد و در نها یت صحت تولید آنتی بادی علیه ایمونوگلوبولین های شتر در بدن خرگوش توسط تست حلقه مورد تایید قرار گرفت .