سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدکاظم ناصح زاده –

چکیده:

در چند دهه گذشته ترقی علمی و تکنولوژیکی در کشورهای جهان و ارتقاء بهره وری در عرصه ها و زمینه های مختلف، مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی بوده است .
در طی دهه های آینده هزینه های مختلف انرژی بی تردید برای مصارف مختلفی نظیر گرمایش، سرمایش، روشنائی و ن یروی محرکه در فرآیند تولیدات صنعتی و بخصوص صنعت ریخته گری رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و در عرصه رقابت جهانی در راستای تولید هرچه بیشتر در کشورها، صنایعی موفق تر خواهند بود که در این رق ابت با تحقیقات و مطالعات علمی همه جانبه موفق به یافتن راهکارهائی جهت جلوگیری از اتلاف در مصرف انرژی شوند . کشور ایران بی تردید یکی از بزرگترین کشورهای صاحب منابع انرژی به ویژه سوخت های فسیلی در جهان است و همانطور
که تجربه ایران و جهان در طول دهه های اخیر قرن بیستم نشان می دهد، اقتدار سیاسی و استقلال ملی و شکوفائی فرهنگی هر کشور تابعی از رشد علمی و فنی و اقتصادی آن می باشد که در عین حال بستگی مستقیم به عواملی نظیر انرژی و بهره وری مطلوب و بهینه از آن دارد . موضوع پایان نامه حاضر ›› ارائه الگوی کاربردی مد یریت انرژی در صنایع ریخته گری ‹‹ است که بر اساس بررسی وضعیت واحدهای ریخته گری چدن از نظر مصرف انرژی و تجربه و تحلیل اطلاعات بدست آمده تنظیم گردیده است و از آنجائیکهبهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف از اهمیت بسزائی برخوردار است و این عامل خود در کاهش قیم ت محصو لات تأثیر زیادی دارد، در صنایع ریخته گری که مصرف کننده عمده انرژی می باشند از اهمیت دو چندان برخوردار است .
لذا در این پایان نامه سعی گردیده است که وضعیت مصرف انرژی در واحدهای چدن ریزی مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده و ت جزیه و تحلیل آنها راهکار عملی در جهت مدیریت انرژی و در راستای بهینه سازی آن در صنایع ریخته گری ارائه گردد .