سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر رزاقی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمدحسن فیض – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش، ذرات نانومتری اکسید روی با فرایند مکانوشیمیایی و پخت پس از آن تهیه شد . نخست نانو ذرات اگزالات روی (ZnC2O4.2H2O)با فرایند مکانوشیمیایی حالت جامد و با آسیاب کاری مواد اولیه یH2C2O4.2H2Oو Zn(CH3COO)2.2H2Oبه مدت۹۰ دقیقه در دمای اتاق به دست آمد . سپس پودر به دست آمده در دماهای گوناگون از ۳۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد گرما داده شد و پودر نانومتری اکسید روی در کمینه دمای ۳۷۵ درجه سانتیگراد به دست آمد . الگوی پراش پرتو ایکس نشان می دهد که نانوذرات اکسید روی در ساختار بلورین شش گوشی ( وورتسایت ) تشکیل شده اند . میانگین اندازه ذرات اکسید روی با توجه به دمای پخت بین ۱۶ تا ۲۵ نانومتر به دست آمد . انرژی فعال سازی برای رشد بلورک های اکسید روی از فرمول اسکات محاسبه شد . مشخصه جریان – ولتاژ اکسید روی نانومتری تک فاز تهیه شده دردمای ۳۷۵ º Cبه دست آمد و گاف انرژی آن با رسمLnR بر حسب۱/Tمحاسبه گردید