سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی جمنانی –
مهدی کرامتی –

چکیده:

عوامل موثر در توسعه پایدار باید شناسایی و برای هر یک از آنها برنامه خاصی را پیش بینی نمود.
مدیریت شبکه های آبیاری بمنظور استفاده بهینه از آب بطوریکه ارزش واقعی اقتصادی آب را در پی داشته باشد یکی از عوامل موثر در توسعه پایدار منابع آبی کشور محسوب میگردد. مدیریت شبکه می تواند با بررسی پارامترهای موجود در شبکه شامل الگوی کشت، میزان آب ورودی، نوع مصارف آب، میزان برداشت از آب زیر زمینی و … مدیریت شبکه را بهبود بخشد. به همین منظور با استفاده از نرم افزارهای Autocad , Foxpro بانک اطلاعات شبکه آبیاری و زهکشی دشت ورامین تهیه شده است. قابلیت بانک اطلاعات فوق شامل: بررسی الگوی کشت در سالهای مختلف، در داخل و خارج از شبکه،بررسی میزان آب مصرفی برای هر سال در داخل و خارج از شبکه، موقعیت کانالهای اصلی و فرعی و منابع آبی، مقایسه نوع مصارف آب در طی یک سال و مقایسه آن در سالهای متفاوت، میزان برداشت از چاههای داخل شبکه ، بررسی میزان تغذیه مصنوعی و موقعیت تغذیه و … است.
به منظور تهیه جامع اطلاعات فوق در سراسر کشور پیشنهاد میشود بانک اطلاعات، شبکه های اجرا شده دردست اجرا وتهیه بر آن اساس نوع مدیریت بر شبکه مورد کنترل قرار گیرد.